Dealer
Login

1. En översikt över dataskyddet

Allmän information

Följande information kommer att ge dig en lättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Termen ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, vänligen se vår dataskyddsdeklaration som vi har inkluderat under detta exemplar.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem är ansvarig för registreringen av uppgifter på den här webbplatsen (dvs. ”personuppgiftsansvarig”)?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar med dig av dina uppgifter till oss. Detta kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär. Våra IT-system registrerar automatiskt andra uppgifter när du besöker vår webbplats. Dessa uppgifter omfattar främst teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker vår webbplats.

För vilka syften använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan för, mottagarna till och syftet med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för detta. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Tveka inte att när som helst kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor. Du har också rätt att registrera ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, se dataskyddsdeklarationen under avsnittet ”Rätt till begränsning av databehandling”.

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part

Det finns en möjlighet att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker vår webbplats. Sådana analyser utförs främst med cookies och med vad vi kallar analysprogram. Som regel utförs analyserna av dina surfmönster anonymt, dvs. surfmönstren kan inte spåras tillbaka till dig. Du har möjlighet att invända mot sådana analyser eller du kan förhindra deras KOLLA prestanda genom att inte använda vissa verktyg. För detaljerad information om detta, se vår dataskyddsdeklaration nedan. Du har möjligheten att invända mot sådana analyser. Vi kommer att informera dig om invändningsalternativen i denna dataskyddsdeklaration.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration. När du använder denna webbplats samlas en mängd personuppgifter in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt de syften vi använder dessa data för. Den förklarar också hur och i vilket syfte informationen samlas in. Vi underrättar dig härmed om att överföring av data via Internet (dvs. genom e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om ansvarig part (kallas ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Personuppgiftsansvarig på denna webbplats är:

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
95652 Waldsassen
Telefon: +49 9632-92550
E-post: info@ghost-bikes.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som på egen hand eller tillsammans med andra fattar beslut om syfte med och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Utnämning av dataskyddsansvarig enligt lag

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

Civilingenjör Lars Ebertz på uppdrag av L-E-C.COM GmbH
Ober den Wiesen 17
35756 Mittenaar, Tyskland
Telefon: +49 2778 6969 10
E-post: lars@ebertz-datenschutz.de

Information om dataöverföring till USA

Vår webbplats använder särskilt verktyg från företag baserade i USA. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa företags amerikanska servrar. Vi måste påpeka att Förenta staterna inte är ett säkert tredjeland i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. säkerhetstjänster) kan komma att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla samtycke som du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av den datainsamling som skett innan din återkallelse.

Rätt att göra invändningar mot insamling av uppgifter i särskilda fall, rätt att invända mot direkt marknadsföring (artikel 21 i GDPR)

I händelse av att uppgifter behandlas på grundval av artikel 6. 1 e eller f i GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på grunder som härrör från din unika situation. Detta gäller även all profilering som är baserad på dessa bestämmelser. För att fastställa den rättsliga grund som all behandling av uppgifter grundar sig på, vänligen se denna dataskyddsdeklaration. Om du anmäler en invändning kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan presentera övertygande skyddsvärdiga grunder för behandling av dina data som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att göra anspråk på, utöva eller försvara rättsliga rättigheter (invändning enligt artikel 21. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas i syfte att göra direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina berörda personuppgifter i syfte att göra sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är knuten till sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21. 2 GDPR).

Rätt att inge klagomål till det behöriga tillsynsorganet

I händelse av överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att registrera ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, sin arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att registrera ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsliga medel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS- kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom inköpsorder eller förfrågningar du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från ”http://” till ”https://” och även genom utseendet på låsikonen i webbläsarraden. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om, blockering, rättelse och radering av data

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller några andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag.”

Rätt att kräva begränsningar av behandlingen

Du har rätt att kräva att begränsningar införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag”. Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • I händelse av att du skulle bestrida riktigheten av dina uppgifter som arkiverats av oss, kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta anspråk. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter istället för att kräva att dessa uppgifter raderas. Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller göra anspråk på lagliga rättigheter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 1 i GDPR måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som har företräde har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av Europeiska unionen eller någon av EU:s medlemsstater.

Avvisning av oönskade e-postmeddelanden

Vi invänder härmed mot användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska information som ska tillhandahållas i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” för att skicka oss marknadsförings- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskade utskick av reklaminformation, exempelvis skräppostmeddelanden.

3. Registrering av data på vår webbplats

Cookies

I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies.” De raderas automatiskt efter att du lämnat vår webbplats. Andra cookies förblir arkiverade på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats. Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att se till att du meddelas varje gång cookies placeras och för att göra det möjligt för dig att acceptera cookies endast i specifika fall eller för att utesluta godkännande av cookies för specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats komma att begränsas. Cookies som krävs för utförandet av den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. Kundvagnsfunktionen), lagras på grundval av artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina webbläsarmönster) ska lagras, behandlas de separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare kommunicerar till oss automatiskt. Informationen omfattar: Den typ och version av webbläsare som används Det använda operativsystemet Omdirigerande URL Värdnamnet för den dator som får åtkomst Tidpunkten för serverförfrågan IP-adressen Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av en tekniskt felfri framställning och optimering av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformuläret

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer informationen i kontaktformuläret samt alla kontaktuppgifter som tillhandahålls däri att lagras av oss för att hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela med oss av denna information utan ditt samtycke. Därför sker behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6. 1 a i GDPR). Du har också rätt att när som helst återkalla det samtycke du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av den datainsamling som skett innan din återkallelse. Den information du har angett i kontaktformuläret kommer att bli kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om det syfte för vilket informationen arkiveras inte längre finns (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka tillämpningen av tvingande rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla personuppgifter som blir resultatet (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6 1 b i GDPR, om din begäran är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder innan avtal ingås. I alla andra fall är behandlingen baserad på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) och/eller på våra legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse av en effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss. De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar blir kvar hos oss tills du begär att vi ska radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare webbplatsfunktioner. Vi ska endast använda de uppgifter du anger för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den information vi begär vid registreringen måste anges i sin helhet. Annars kommer vi att avvisa registreringen. För att meddela dig om eventuella viktiga ändringar i omfattningen av vår portfölj eller i händelse av tekniska ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som tillhandahålls under registreringsprocessen. Vi kommer att behandla de uppgifter som angetts under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (art 6. 1 a i GDPR). Du har också rätt att när som helst återkalla det samtycke du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av den datainsamling som skett innan din återkallelse. De uppgifter som registreras under registreringsprocessen ska lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter.

Bearbetning av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att etablera, organisera innehåll eller ändra den rättsliga relationen (datainventering). Dessa åtgärder vidtas på grundval av artikel 6. 1 b i GDPR, vilket tillåter behandling av uppgifter för fullgörande av ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användardata) endast i den utsträckning det är nödvändigt för att göra det möjligt för användarna att använda tjänsterna och fakturera för dem. De insamlade kunduppgifterna ska raderas när beställningen har slutförts eller affärsförbindelsen har avslutats. Detta ska inte påverka några lagstadgade lagringssmandat.

4. Sociala medier

Facebook insticksprogram (gilla- & delaknapp)

Vi har integrerat insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, på vår webbplats. Du kommer att kunna känna igen Facebooks insticksprogram genom Facebook-logotypen eller ”gilla”-knappen på vår webbplats. En översikt över Facebooks insticksprogram finns på följande länk: developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker vår webbplats och dess sidor, kommer insticksprogrammet att etablera en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat av detta kommer Facebook att få den information som du har besökt vår webbplats med ditt insticksprogram. Men om du klickar på Facebooks ”gilla”-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på vår webbplats och dess sidor med din Facebook-profil. Som ett resultat av detta kommer Facebook att kunna allokera besöket på vår webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kännedom om de överförda uppgifterna och dess användning av Facebook. För mer detaljerad information, se Facebooks datadeklaration på: www.facebook.com/privacy/explanation. Om du inte vill att Facebook ska kunna allokera ditt besök på vår webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-konto medan du är på vår webbplats. Användningen av Facebook-insticksprogrammet är baserad på artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.

Insticksprogram för Twitter

Vi har integrerat funktioner i den sociala medieplattformen Twitter på vår webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Medan du använder Twitter och funktionen ”retweeta”, är webbplatser du besöker länkade till ditt Twitter-konto och avslöjas för andra användare. Under denna process överförs även data till Twitter. Vi måste påpeka, att vi, leverantörerna av webbplatsen och dess sidor, inte vet något om innehållet i de överförda uppgifterna och användningen av denna information av Twitter. För mer information, se Twitters datadeklaration på: twitter.com/en/privacy. Användningen av Twitterinsticksprogram är baserad på artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier. Du har möjlighet att återställa dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningarna på twitter.com/account/settings.

Insticksprogram för Instagram

Vi har integrerat funktioner för medieplattformen Instagram vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagramkonto kan du klicka på Instagramknappen för att länka innehållet från vår webbplats till din Instagramprofil. Detta gör det möjligt för Instagram att allokera ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och dess användning av Instagram. Användningen av Instagrams insticksprogram är baserad på artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier. För mer information, se Instagrams datadeklaration på: instagram.com/about/legal/privacy/.

Mer information om databehandling via sociala medier finns här

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användarnas användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookies vid din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras. Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6. 1 f i GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av analysen av användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens reklamaktiviteter.

IP-anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat av detta kommer din IP-adress att förkortas av Google i EU:s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som överförs tillsammans med Google Analytics från din webbläsare får inte slås samman med andra data som Google har tillgång till.

Insticksprogram för webbläsare

Du har möjlighet att förhindra arkivering av cookies genom att göra relevanta ändringar av inställningarna i din webbläsarprogramvara. Vi måste dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du har dessutom möjlighet att förhindra registrering av data som genereras av cookien och som är kopplade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google samt behandling av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet som finns tillgängligt på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Invändning mot registreringen av uppgifter

Du har möjlighet att förhindra att dina uppgifter registreras av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Detta kommer att resultera i placeringen av en opt out-cookie, vilken förhindrar registreringen av dina uppgifter under framtida besök på denna webbplats: Avaktivering av Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles datadeklaration på: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Avtal om databehandling

Vi har slutit ett avtal om databehandling med Google och tillämpar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar som tillhandahålls av Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska parametrar” som tillhandahålls av Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter med information om ålder, kön och intressen för webbplatsbesökare. Källorna till denna information är intresserelaterad annonsering från Google samt besökardata som erhållits från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte allokeras till en specifik individ. Du har möjlighet att avaktivera den här funktionen när som helst genom att göra relevanta inställningar för annonsering i ditt Google-konto, eller så kan du i allmänhet förbjuda Google Analytics att registrera dina data enligt förklaringen i avsnittet ”Invändning mot registrering av data”. Arkiveringsperiod Uppgifter om användare eller incidentnivå som lagras av Google och som är kopplade till cookies, användar-ID eller annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-reklam-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Om du vill ha mer information klickar du på följande länk: support.google.com/analytics/answer/7667196

Avaktivering av Google Analytics

Våra webbplatser använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick, som fungerar på alla enheter. Leverantören av dessa lösningar är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Den här funktionen gör det möjligt att koppla ihop de målgrupper för annonsering som genereras med Google Analytics Remarketing med funktionerna Google AdWords och Google DoubleClick, som fungerar på alla enheter. Detta gör det möjligt att visa intressebaserade anpassade reklammeddelanden, beroende på din tidigare användning och surfmönster på en enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är skräddarsytt för dig samt på någon av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator). Om du har gett oss relevant samtycke kommer Google att ansluta dina webbläsarprogressioner på webben och i appen till ditt Google-konto för detta ändamål. Som ett resultat av detta är det möjligt att visa samma anpassade annonsmeddelanden på alla enheter du loggar in på med ditt Google-konto. För att stödja den här funktionen registrerar Google Analytics Google-autentiserade ID för användare som är tillfälligt anslutna till våra Google Analytics-data för att definiera och sammanställa målgrupperna för annonserna som ska visas på alla enheter. Du har möjlighet att permanent invända mot remarketing / målinriktning på alla enheter genom att inaktivera anpassad annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: www.google.com/settings/ads/onweb/. Konsolideringen av de registrerade uppgifterna i ditt Google-konto ska ske uteslutande baserat på ditt samtycke, vilket du kan ge till Google och även återkalla där (artikel 6. 1 a i GDPR). Dataregistreringsprocesser som inte konsolideras i ditt Google-konto (till exempel på grund av att du inte har något Google-konto eller har invändningar mot konsolidering av data), är registreringen av data baserad på artikel 6. 1 f i GDPR. Det legitima intresset härrör från det faktum att operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse i den anonymiserade analysen av webbplatsbesökare i reklamsyfte. Mer information och relevanta dataskyddsbestämmelser finns i Googles datapolicyer på: policies.google.com/technologies/ads.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett online-marknadsföringsprogram från Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I samband med Google AdWords använder vi ett verktyg som kallas Conversion Tracking. Om du klickar på en annons från Google placeras en cookie för Conversion Tracking. Cookies är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa cookies löper ut efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera användare. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kommer Google och vi att kunna känna igen att användaren har klickat på en annons och har länkats till denna sida. En ny cookie allokeras till varje Google AdWords-kund. Dessa cookies kan inte spåras via webbplatser som tillhör AdWords-kunder. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att använda Conversion Tracking. Användarna får det totala antalet användare som har klickat på deras annonser och har länkats till en sida som är utrustad med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör det möjligt för dem att personligen identifiera dessa användare. Om du inte vill delta i spårningen har du möjlighet invända mot detta genom att enkelt inaktivera Google Conversion Tracking-cookien via din webbläsare under användarinställningar. Om du gör detta kommer du inte att inkluderas i statistiken för Conversion Tracking. Lagringen av ”konverterings”-cookies och användningen av detta spårningsverktyg baseras på artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarmönster, för att optimera operatörens webbutbud och annonsering. Mer detaljerad information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles datapolicyer på policies.google.com/privacy. Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att få ett meddelande när cookies placeras och du kan tillåta cookies endast i vissa fall eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet och du kan också aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats komma att begränsas.

Facebook Pixel

För att mäta våra konverteringsfrekvenser använder vår webbplats Facebooks besöksaktivitetspixel av Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Detta verktyg gör det möjligt att spåra sidbesökare efter att de har kopplats till webbplatsen för leverantören efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att analysera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska undersökning och marknadsundersökningar och att optimera framtida reklamkampanjer. För oss som operatörer av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma. Vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Facebook arkiverar dock informationen och behandlar den så att det är möjligt att göra en koppling till respektive användarprofil och Facebook har möjlighet att använda uppgifterna för sina egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks datapolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor samt på platser utanför Facebook. Vi som driver denna webbplats har ingen kontroll över användningen av sådana uppgifter. Användningen av Facebook Pixel är baserad på artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av effektiva annonseringskampanjer, vilket även inkluderar sociala medier. I Facebooks datapolicyer hittar du ytterligare information om skyddet av din integritet på: www.facebook.com/about/privacy/. Du har också möjlighet att avaktivera remarketingfunktionen ”Anpassade målgrupper” i avsnittet annonsinställningar under www.facebook.com/ads/preferences/. För att göra detta måste du först logga in på Facebook. Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera all användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev data

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på denna webbplats, behöver vi din e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter ska samlas in eller endast samlas in på frivillig basis. Vi kommer endast att använda sådana uppgifter för att skicka den begärda informationen och kommer inte att dela med oss av sådana uppgifter med någon tredje part. Behandlingen av den information som anges i nyhetsbrevformuläret ska ske uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6. 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett till arkivering av data, e-postadressen och användningen av denna information för att skicka nyhetsbrevet, till exempel genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagenligheten hos de databehandlingstransaktioner som skett hittills. De uppgifter du arkiverar hos oss i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet ska arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. När du avslutar din prenumeration på nyhetsbrevet ska uppgifterna raderas. Detta ska inte påverka uppgifter som vi har arkiverat för andra ändamål.

SALESFORCE

Bearbetning av kunddata med Salesforce: För behandling av kundtjänstförfrågningar och för kundkommunikation via e-post eller telefon enligt ditt samtycke till oss lagras och behandlas dina personliga kunduppgifter i vårt CRM-system (Salesforce Service Cloud & Salesforce Marketing Cloud). CRM-systemet drivs av Salesforce Inc. Dina oförändrade (dvs. varken anonymiserade eller pseudonymiserade) data (företag, kontakt, adress, telefonnummer, e-post, applikationsanvändare (namn/e-postadress) och marknadsföringstillstånd) kommer att krypteras med ett standardiserat förfarande och sedan lagras i Europa, Kanada och USA av Salesforce. Med krypteringen är dina data inte tillgängliga för Salesforce. Om du har gett oss ditt samtycke kommer vi att använda detta system för att samla in information om e-postanvändning (avsändning, öppningar, klick) för att förbättra vår tjänst för dig och för att förse dig med mer lämplig information. Om du inte längre samtycker kan du när som helst invända mot detta.

7. Insticksprogram och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder insticksprogram från plattformen YouTube, vilken drivs av Google. Webbplatsens operatör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Om du besöker en sida på vår webbplats där ett YouTube-insticksprogram har integrerats kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Som ett resultat av detta meddelas YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt. Dessutom kommer YouTube att kunna placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kommer YouTube att kunna få information om besökarna på vår webbplats. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra försök att begå bedrägeri. Dessa cookies kommer att bli kvar på din enhet tills du raderar dem. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats gör du det möjligt för YouTube att direkt allokera dina webbläsarmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Användningen av YouTube bygger på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. Enligt artikel 6. 1f i GDPR är detta ett legitimt intresse. Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes datapolicy på policies.google.com/privacy.

Googles webbteckensnitt

För att säkerställa att teckensnitt som används på denna webbplats är enhetliga använder denna webbplats så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida på vår webbplats kommer din webbläsare att ladda de nödvändiga webbteckensnitten i din webbläsares cache för att korrekt visa text och teckensnitt. För att göra detta måste den webbläsare du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Som ett resultat av detta kommer Google att få reda på att din IP-adress användes för att komma åt vår webbplats. Användningen av Googles webbteckensnitt bygger på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett enhetligt och tilltalande sätt. Enligt artikel 6. 1f i GDPR är detta ett legitimt intresse. Om webbläsaren inte skulle stödja webbteckensnitt används ett standardteckensnitt som är installerat på datorn. Om du vill ha mer information om Googles webbteckensnitt kan du följa den här länken: developers.google.com/fonts/faq och läsa Googles datadeklaration på : policies.google.com/privacy.

Google Maps

Via ett API använder denna webbplats karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Om du vill aktivera användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress sparas. Som regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen. Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra de platser som visas på vår webbplats lätta att hitta. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6. 1 f i GDPR. Mer information om hanteringen av användardata, se Googles datadeklaration på: policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om data som anges på våra webbplatser (t.ex. information som matas in i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att fastställa detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende utifrån en mängd olika parametrar. Denna analys utlöses automatiskt så snart besökaren kommer in på webbplatsen. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika data (t.ex. IP-adress, tid som besökaren tillbringade på webbplatsen eller markörsrörelser initierade av användaren). De data som spåras under sådana analyser vidarebefordras till Google. reCAPTCHA analyser körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare varnas inte för att en analys pågår. Data behandlas på grundval av artikel 6. 1 f i GDPR. Det ligger i webbplatsoperatörernas legitima intresse att skydda operatörens webbinnehåll mot missbruk av automatiserade industrispionagesystem och mot skräppost. Om du vill ha mer information om Google reCAPTCHA och om du vill läsa Googles datadeklaration kan du följa dessa länkar: policies.google.com/privacy och www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Bugherd (Software-error-logging service)

Denna webbplats använder webbplatsfelverktyget ”Bugherd” för att registrera och hantera programvarufel. Verktyget är utvecklat av: 

Splitrock Studio Pty Ltd (ACN 147 992 032) Suite 12A 80-82 Keilor Road Essendon North, VIC 3041 AUSTRALIEN

BugHerd behandlar eller överför inte besöksdata, men möjliggör intern loggning för programvarurelaterade fel för anställda på GHOST-Bikes GmbH och Accell Group. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f EU-GDPR. Integritetspolicyn för Splitrok Studio Pty finns här: get.bugherd.com/privacy

8. Anpassade tjänster

Jobbansökningar

Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, via posttjänster på genom att skicka in onlineformuläret för jobbansökningar). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med gällande dataintegritetsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas som strikt konfidentiella.

Uppgiftsinsamlingens omfattning och syfte

Om du skickar in en jobbansökan till oss behandlar vi eventuella anknutna personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar som tas vid jobbintervjuer etc.), om de är skyldiga att fatta beslut om etablering eller anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för det ovannämnda är § 26 Ny GDPR enligt tysk lag (Förhandling om anställningsförhållande), artikel 6. 1 b GDPR (Allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett oss ditt samtycke – artikel 6. 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla samtycket. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din arbetsansökan. Om din jobbansökan skulle resultera i att du blir rekryterad kommer de uppgifter du har skickat in att arkiveras på grundval av § 26 Ny GDPR och Art 6. 1 b GDPR i syfte att implementera anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

Period för arkivering av data

Om vi inte skulle kunna erbjuda dig en position, om du avböjer ett jobberbjudande, drar tillbaka din ansökan, återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter eller ber oss att radera dina uppgifter, kommer vi att lagra dina överförda uppgifter, inklusive alla fysiskt inlämnade ansökningshandlingar i högst 6 månader efter avslutad ansökningsprocess (lagringsperiod) för att göra det möjligt för oss att spåra detaljerna i ansökningsprocessen i händelse av skiljaktigheter (artikel 6. 1f i GDPR).

DU HAR MÖJLIGHET ATT INVÄNDA MOT DENNA LAGRING AV DINA UPPGIFTER OM DU HAR LEGITIMA INTRESSEN ATT GÖRA DET SOM ÄR VIKTIGARE ÄN VÅRA INTRESSEN.

När lagringsperioden har löpt ut kommer uppgifterna att raderas, såvida vi inte är föremål för några andra lagstadgade lagringsskyldigheter eller om det finns andra rättsliga grunder för att fortsätta att lagra uppgifterna. Om det är förutsebart att lagring av dina uppgifter kommer att bli nödvändig efter att lagringsperioden har löpt ut (t.ex. på grund av överhängande eller förestående rättstvister), ska uppgifterna inte raderas förrän uppgifterna har blivit irrelevanta. Detta ska inte påverka några övriga lagstadgade lagringsperioder.

 

9. #yesghost


BLI EN DEL AV VÅR GEMENSKAP
Vi älskar när våra medlemmar är glada och vi älskar ännu mer när de delar med sig av det till oss!

Det är just därför vi ber dig att dela dina foton och videor med oss. Om du ser en kommentar under ett av dina foton eller videor som ber om tillstånd att använda ditt foto eller din video kan du ge ditt tillstånd genom att använda hashtaggen #yesghost.

Genom att göra det godkänner du följande villkor och användningsrättigheter:

Vi kan använda ditt foto eller din video i marknadsföringssyfte, till exempel på vår webbplats, i nyhetsbrevet eller på sociala medier. För att se till att ditt foto eller din video också känns igen kommer vi att publicera ditt kontonamn tillsammans med det tillhörande fotot eller videon. 

Du ger oss (GHOST Bikes GmbH) en icke-exklusiv, royaltyfri, tidsmässigt och geografiskt obegränsad rätt att använda dina foton och videor för alla marknadsföringsändamål online och offline genom att använda hashtaggen #yesghost. Nedan följer en förklaring av ovanstående användningsrättigheter:

 • Icke-exklusivt: foton och videor får användas för dina egna syften eller användas av andra för deras syften.
 • Gratis: Ingen ersättning avtalas i samband med användningen av dina foton eller videor, den enkla nyttjanderätten är kostnadsfri.
 • Obegränsad i tid: Tillståndet beviljas på obestämd tid.
 • Rumsligt obegränsad:  Man har inte kommit överens om ett specifikt användningsområde.


Genom att godkänna användningen av hashtaggen #yesghost bekräftar du också, 

 • att du har rätt att ge oss licensen i den omfattning som beskrivs ovan
 • att du har tillstånd från alla personer som är med på ditt foto eller din video att använda de foton eller videor där de är med i den omfattning som beskrivs ovan;
 • att dina foton eller videor inte strider mot någon tredje parts lagliga rättigheter, t.ex. immateriella rättigheter eller dataskyddsrättigheter
 • att du som person är minst arton (18) år gammal eller att din vårdnadshavare samtycker till licensen i den omfattning som beskrivs ovan.


Vi förbehåller oss rätten att sluta använda dina foton eller videor utan att ange skäl och att ta bort dem från våra marknadsföringskanaler utan att meddela eller ersätta dem.

Adventskalendertävling - Nirvana Tour mountainbike


Deltagande i tävlingen innebär att du godkänner följande villkor för deltagande. Genom att delta godkänner du följande villkor.

1. DELTAGANDE

För att delta i tävlingen måste deltagarna:

A) registrera dig i kampanjen "Win a Nirvana Tour" i sociala medier.

B) ange sitt förnamn, efternamn, e-postadress och födelsedatum och bekräfta att de är 18 år eller äldre och godkänner villkoren för denna tävling.

Tävlingen inleds med publiceringen av bidraget den 27.11.2022 kl. 12:00 (CET) och avslutas den 18.12.2022 kl. 23:59:00 (CET). Vinnarna kommer att meddelas senast den 23.12.2022 kl. 18:00:00 (CET).

Deltagandet är kostnadsfritt och inte på något sätt kopplat till köp av produkter. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. Alla som är 18 år eller äldre och bosatta i Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Sverige, Finland eller Norge kan delta. Anställda hos GHOST-Bikes GmbH och deras närmaste familjemedlemmar får inte delta.

2. PRISER OCH UTLOTTNING

Pris:

En Nirvana Tour mountainbike från GHOST-Bikes GmbH.

Utlottning av priser:

Vinnaren kommer att väljas ut slumpmässigt och kontaktas direkt av GHOST-Bikes via e-post. Den utvalda vinnaren har fem dagar på sig att svara på e-postmeddelandet och ange om han/hon accepterar priset. Om han/hon inte svarar inom dessa fem dagar förlorar han/hon möjligheten att hämta ut priset. Deltagaren ombeds att kontrollera skräppostmappen, eftersom e-postmeddelanden om priser kan omdirigeras automatiskt dit.
GHOST-Bikes GmbH ordnar leveransen med vinnaren och betalar fraktkostnaderna. Priset kommer att överlämnas till en GHOST-Bikes-återförsäljare i närheten av vinnaren. Återförsäljaren kommer att utses av GHOST-Bikes.

3. INFORMATION ACC. ART. 13 DSGVO

Vi - GHOST-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Tyskland - behandlar dina personuppgifter enligt artikel 4 i DSGVO - inklusive ditt efternamn, förnamn, födelsedatum, e-postadress och land - uteslutande i syfte att genomföra tävlingen enligt vad som anges här och för att skicka GHOST-Bikes nyhetsbrev vid ett senare tillfälle.

Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till tredje part - med undantag för de associerade uppdragsgivarna som utför databehandlingar enligt artikel 28 i DSGVO eller operatören av detta nätverk (Facebook/Meta) - eller inom Accell-koncernen. Dina uppgifter raderas automatiskt och oåterkalleligt när syftet och eventuella lagringsperioder har löpt ut.

Observera att Facebook (META) och eventuellt andra tjänsteleverantörer finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (USA).

OBSERVERA ATT USA INTE ÄR ETT SÄKERT TREDJE LAND I DEN MENING SOM AVSES I EU:S DATASKYDDSLAGSTIFTNING.

Vi har inget inflytande över denna databehandling.

Dessutom gäller Facebooks (META) riktlinjer för marknadsföring och villkoren för Facebooks (META) Lead Ads.

Vinnaren samtycker uttryckligen till att arrangören får använda bildmaterial som rör priset och dess genomförande för medieändamål på sina webbplatser och i sina kanaler i sociala medier. En invändning i enlighet med artikel 21 i DSGVO eller ytterligare hävdande av den registrerades rättigheter kan när som helst riktas till dataskyddsombudet (Dipl.-Ing. Lars Ebertz, lars@ebertz-datenschutz.de) hos GHOST-Bikes GmbH.

4. FÖR TIDIG UPPSÄGNING

Arrangörerna förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning avbryta eller ändra tävlingen om det av tekniska skäl (t.ex. fel i hård- och mjukvara, datavirus eller manipulation) eller rättsliga skäl inte kan garanteras att den genomförs på ett korrekt sätt.

5. ORGANISER

Tävlingen arrangeras av GHOST-Bikes GmbH.

Tryck: www.ghost-bikes.com/impressum/

6. FACEBOOK(META)/INSTAGRAM DISCLAIMER

Tävlingen har ingen koppling till Facebook och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av Facebook. Kontaktperson och ansvarig person är uteslutande arrangörerna enligt punkt 5.

7. KLAUSUL OM ÅTSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa villkor för deltagande är eller blir ogiltig helt eller delvis ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna i dessa villkor för deltagande. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska den rättsligt tillåtna bestämmelse tillämpas som ekonomiskt sett närmast motsvarar den innebörd och det syfte som uttrycks i den ogiltiga bestämmelsen. Detsamma gäller om det finns ett kryphål i dessa villkor för deltagande.

Om du har några frågor om tävlingen kan du kontakta oss.

 

Dealer

Find your GHOST bike near you

Here is a list of all authorized GHOST dealers. Just enter your zip code or city and click search to see a list of all dealers near you.

On the dealer page, you will see the available models. Please also contact the dealer directly to find out if your dream bike is available today.

Please note that we can’t guarantee that the information is up-to-date, correct and complete. If in doubt, please contact the dealer directly to find out if the bike is still available.

search dealer

The dealersearch cannot be used without the consent of the Google Maps API.

Please enter an address first

dealer search
reserve a bike
test a bike